1. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen
hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

 1. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Theatergroep Maarssen’32, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 40477238;
 2. Voorstelling: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale en/of culturele aard, waarvoor Theatergroep Maarssen’32 kaarten verkoopt;
 3. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Theatergroep Maarssen’32 een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een voorstelling, dan wel aan wie Theatergroep Maarssen’32 daartoe een aanbieding doet;
 4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Theatergroep Maarssen’32
  en klant ter verkrijging van toegangskaart(en) voor een voorstelling;
 5. Toegangskaart: het document dat dient als toegangsbewijs voor
  de voorstelling;
 6. Theatergroep Maarssen’32, Maarssen: theatergroep die zich
  inzet voor de programmering van culturele activiteiten in diverse
  theaters
2. Indentiteit

Theatergroep Maarssen’32
P/A Van Houtenstraat 20,  3601 XH Maarssen
Telefoonnummer: 0346556813
Info@maarssen32.nl
KvK-nummer: 40477238

3. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
  aanbiedingen en op alle tot stand gekomen overeenkomsten op afstand ,
  bestellingen tussen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij
  Theatergroep Maarssen’32 producten of diensten van welke aard ook aan
  klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in
  deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
 2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze Algemene
  Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke)
  overeenkomst of opdrachtbevestiging.
 3. Theatergroep Maarssen’32 is gerechtigd de Algemene
  Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van
  toepassing te verklaren op overeenkomsten. De gewijzigde Algemene
  Voorwaarden zijn op de website van Theatergroep Maarssen’32 te
  raadplegen
 4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van klant
  wordt door Theatergroep Maarssen ’32 uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Van de tekst van deze Algemene Voorwaarden kan klant langs
  elektronische weg kennisnemen. Op verzoek van de klant kunnen de
  Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
 6. Onduidelijkheden over uitleg en inhoud van een of meerdere
  bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden “naar de
  geest” van deze Algemene Voorwaarden.
4. Totstandkoming overeenkomst
 1. Alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en
  prijslijsten zijn vrijblijvend. Theatergroep Maarssen ’32 is gerechtigd
  het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 2. De overeenkomst komt tot stand nadat klant van Theatergroep
  Maarssen’32 een of meerdere toegangskaart(en) heeft gekocht.
  Theatergroep Maarssen’32 verschaft de toegangskaart(en)
 3. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd
  goed te controleren of de juiste toegangskaart(en) is/zijn
  gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een
  juist (e-mail)adres te gebruiken. Het risico voor verlies, diefstal of
  misbruik van het toegangskaart berust bij klant vanaf het moment dat de
  toegangskaart(en) hem hebben bereikt.
 4. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die
  klant heeft aangeleverd bij de bestelling kan Theatergroep Maarssen’32
  contact met klant opnemen met behulp van de gegevens die klant heeft
  aangeleverd. Als Theatergroep Maarssen’32 klant niet kan bereiken en de
  gegevens niet kan controleren, kan Theatergroep Maarssen’32 ertoe
  overgaan de reservering te annuleren en de toegangskaart alsnog te
  verkopen aan een andere klant.
 5. Als Theatergroep Maarssen’32 twijfelt aan de juistheid of de
  geldigheid van de door de klant aangeleverde gegevens of het door de
  klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering
  van de klant te annuleren en de toegangskaart alsnog te verkopen aan
  een andere klant. Theatergroep Maarssen’32 zal zich inspannen om de
  klant in een dergelijk geval te informeren.
 6. Theatergroep Maarssen’32 behoudt zich het recht voor om een
  maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen
  toegangskaart(en). Bij een overschrijding van dit maximum door de
  klant, is Theatergroep Maarssen’32 gerechtigd om de reservering van de
  toegangskaarten boven het maximum aantal ongedaan te maken of de
  betreffende toegangskaarten ongeldig te maken. De klant wordt daar ook
  over geïnformeerd?
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende
  voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende
  producten of diensten.
5. Prijzen en betaling
 1. Theatergroep Maarssen’32 verkoopt toegangskaarten en bepaalt
  de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende
  prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud
  verstrekt.
 2. Klant betaalt voor de bestelde producten dan wel diensten
  conform in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de
  door Theatergroep Maarssen’32 aangegeven wijze. Aan de bestelling
  kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
 3. Alle vermelde prijzen van Theatergroep Maarssen’32 zijn in
  euro’s inclusief BTW.
 4. Theatergroep Maarssen’32 brengt bij een bestelling geen
  servicekosten/verzendkosten in rekening.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten.
  Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
  aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Theatergroep Maarssen ’32 niet
  verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 6. lant dient de verschuldigde bedragen binnen 30 dagen te
  betalen. Indien klant niet tijdig betaalt is klant van rechtswege in
  verzuim en over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.
 7. Indien klant niet binnen het vorige lid genoemde termijn
  heeft betaald is klant gehouden tot vergoeding van alle door
  Theatergroep Maarssen ’32 gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke
  (incasso)kosten, waaronder kosten gemaakt door externe deskundigen
  naast de in rechte vastgestelde kosten.
6. Leveringstermijnen
 1. Toegangskaart(en) worden verzonden aan het e-mailadres dat
  klant aan Theatergroep Maarssen ’32 kenbaar heeft gemaakt. Theatergroep
  Maarssen’32 zal het door klant opgegeven e-mailadres als juist blijven
  beschouwen totdat klant aan Theatergroep Maarssen’32 een nieuw
  e-mail-adres heeft meegedeeld.
 2. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht
  op schadevergoeding. De door Theatergroep Maarssen’32 opgegeven
  levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij
  uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient
  Theatergroep Maarssen’32 schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 3. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen
  recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te
  annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de
  overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant
  redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in
  stand laat.
7. Afgelaste of verschoven voorstellingen
 1. De door Theatergroep Maarssen’32 gedistribueerde
  toegangskaart(en) blijven eigendom van de theatergroep en worden aan de
  klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van de voorstellinghouder en/of Theatergroep
  Maarssen’32 niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan
  derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect
  aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële
  uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken. Bij
  overtreding van voornoemde voorwaarde is Theatergroep Maarssen’32 en/of
  de voorstellinghouder gerechtigd dit toegangsbewijs ongeldig te maken
  en/of de klant een boete op te leggen. Houders van ongeldige
  toegangsbewijzen zal de toegang tot het Voorstelling worden ontzegd,
  zonder recht op schadevergoeding.
 2. Na ontvangst dient klant de toegangskaart te controleren,
  aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen
  toegangskaart niet meer geruild of vergoed worden.
 3. Indien de toegangskaart van klant zodanig is beschadigd dat
  het niet meer op echtheid te controleren is, kan klant contact opnemen
  met Theatergroep Maarssen’32
 4. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen,
  dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. Theatergroep
  Maarssen’32 kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen
  tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan klant
  contact met Theatergroep Maarssen’32 opnemen.
8. Toegangskaart
 1. De op de toegangskaart van Theatergroep Maarssen’32 rustende
  industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan
  Theatergroep Maarssen’32 dan wel haar licentiegever. Klant zal zich
  onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier
  zake van Theatergroep Maarssen’32 dan wel haar licentiegever zouden
  kunnen worden geschaad.
 2. Het is klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende
  auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
  intellectuele of industriële eigendom van de toegangskaart te
  verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in
  de vorm of enig ander kenmerk van de toegangskaart.
 3. Het is klant verboden de toegangskaart te vervalsen, te
  vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
9. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
 1. De op het Toegangskaart van Theatergroep Maarssen’32,
  Maarssen rustende industriële en intellectuele eigendomsrechten behoren
  toe aan Theatergroep Maarssen’32, Maarssen dan wel haar licentiegever.
  Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere
  belangen te dier zake van Theatergroep Maarssen’32, Maarssen dan wel
  haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
 2. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende
  auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
  intellectuele of industriële eigendom van het Toegangskaart te
  verwijderen of te wijzigen, dan wel enige wijziging aan te brengen in
  de vorm of enig ander kenmerk van het Toegangskaart.
 3. Het is Klant verboden het Toegangskaart te vervalsen, te
  vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
 4. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig
  intellectueel eigendomsrecht van Theatergroep Maarssen’32, Maarssen aan
  Klant.
10. Privacy
 1. Theatergroep Maarssen’32, Maarssen zal op generlei wijze de
  gegevens van de Klant aan derden beschikbaar stellen
 2. Lees de volledige privacy verklaring hier 

11. Aansprakelijkheid
 1. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen
  in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van
  Theatergroep Maarssen’32 wegens toerekenbare tekortkoming in de
  nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van
  directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de toegangskaart aan
  klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het
  gevolg is van opzet en/of grove schuld van Theatergroep Maarssen’32 of
  haar ondergeschikten.
 2. De aansprakelijkheid van Theatergroep Maarssen’32 wegens
  toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat
  in alle gevallen slechts indien klant, Theatergroep Maarssen’32
  onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een
  redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en
  Theatergroep Maarssen’32 ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft
  schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling
  dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
  tekortkoming te bevatten, zodat Theatergroep Maarssen’32 in staat is
  adequaat te reageren.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op
  schadevergoeding is steeds dat klant de schade zo spoedig mogelijk na
  het ontstaan daarvan schriftelijk bij Theatergroep Maarssen’32,
  Maarssen meldt.
 4. Theatergroep Maarssen’32 kan op geen enkel moment
  aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies
  van de toegangskaart dan ook. Bij verlies of diefstal kan de klant geen
  aanspraak maken op een vervangende toegangskaart of terugbetaling van
  enige gelden. Theatergroep Maarssen’32 is evenmin aansprakelijk voor
  vertraging of het niet of onjuist afleveren van Toegangskaart, indien
  vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend
  aan Theatergroep Maarssen’32.
12. Overmacht
 1. Theatergroep Maarssen ’32 is niet gehouden tot het nakomen
  van enige verplichting jegens klant indien hij daartoe gehinderd wordt
  als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
  noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
  opvattingen voor zijn rekening komt
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan,
  naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
  alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
  Theatergroep Maarssen ’32 geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
  Theatergroep Maarssen ’32 niet in staat is zijn verplichtingen na te
  komen.
 3. Theatergroep Maarssen ’32 kan gedurende de periode dat de
  overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.
  Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
  partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting
  tot vergoeding van schade aan de andere partij.
13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op alle overeenkomsten met Theatergroep Maarssen’32 is
  Nederlands recht van toepassing, ook indien klant woonachtig is in het
  buitenland.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
  overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden
  zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.
14. Diversen
 1. Het is bij de voorstellingen niet toegestaan de volgende
  zaken mee te nemen naar de plaats van de voorstelling: alcoholhoudende
  dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of
  enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. Verwezen
  zij voorts naar de algemene voorwaarden van de voorstellingshouder.
 2. Het is mogelijk dat klanten voorafgaande aan de voorstelling
  worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te
  onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie
  van enige gelden.
 3. Klanten die te laat bij de voorstelling arriveren, worden –
  voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende
  de voorstelling. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
 4. Waar in deze Algemene Voorwaarden Theatergroep Maarssen’32
  zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is
  Theatergroep Maarssen’32 gerechtigd deze mededeling langs elektronische
  weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.
 5. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van
  Theatergroep Maarssen’32 dan wel in offertes, orderbevestigingen,
  toegangskaart en/of andere bescheiden, binden Theatergroep Maarssen’32
  niet.
 6. Bij verschil van mening tussen Theatergroep Maarssen’32 en
  klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is
  de Nederlandse versie ervan beslissend.
 7. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene
  Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Theatergroep Maarssen’32
  in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
  betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
  door een door Theatergroep Maarssen’32 vast te stellen nieuwe rechtens
  toelaatbare vergelijkbare bepaling.