Verhuur voorwaarden

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
      Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/ uitlener, en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst.
  2.1   Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
  2.2.   Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/ uitleen contract, geldt een gedeelte van eendag als een gehele dag.
Artikel 3. Levering en terugbezorging.
  3.1.   De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder op te halen en bij beëindiging van het huur/ uitleen contract, aan de verhuurder terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/ of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten, waarbij huurder er voor dient zorg te dragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde dient te worden afgeleverd/ gelost kan bereiken via begaanbare weg. Indien verhuurder zich zal belasten met het brengen en/ of terugbezorgen van het gehuurde zal zulks geschieden voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4. Leveringstermijn.
      Indien de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal de verhuurder er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Reacties zijn gesloten.